Logo van Owell

Algemene voorwaarden

Annuleren van een behandeling.

Indien de klant verhinderd is om op een gemaakte behandelingsafspraak te verschijnen, meldt de klant dit zo spoedig mogelijk.
Bij annulering binnen 48 uur voor de gemaakte behandelingsafspraak wordt er 50% van de behandeling in rekening gebracht. Binnen 12 uur voor de afspraak of niet geannuleerde afspraken worden volledig in rekening gebracht.
Annuleert de klant een afspraak voor de tweede keer op rij, dan is het tweede lid van dit artikel onverkort van toepassing en zal de klant ingeval van een nieuwe, derde, afspraak worden geweigerd.
Indien zich een situatie voordoet als bedoeld in het tweede en derde lid van dit artikel ontvangt de klant een factuur, welke binnen 14 dagen betaald moet worden. Bij een behandeling met korting wordt 50% van de gereduceerde prijs in rekening gebracht.
Indien de klant 5 minuten of later dan de afgesproken tijd in de salon komt, behoudt Owell zich het recht om de verloren tijd in te korten op de behandeling(en) en toch het hele honorarium in rekening brengen.
Indien de klant 15 minuten of later dan de afgesproken tijd in de salon komt, behoudt Owell zich het recht om de afspraak te annuleren en 50% van de overeengekomen behandelingskosten in rekening te brengen.

Hygiënevoorschriften.

Na een inspectie van de GGD aan Owell is een vergunning verleend voor het gebruik van pigmenteer apparatuur. De salon voldoet aan alle hygiënevoorschriften welke tevens ook geldt voor de behandelmethode(n). Ook inkt- en pigmentstoffen moeten aan strenge eisen voldoen, dit is gecontroleerd door de Voedsel en Waren Autoriteit. Owell werkt met hoogwaardige pigmenten.

Aansprakelijkheid.

De aansprakelijkheid van Owell uit welke hoofde dan ook voor schade, daaronder begrepen bedrijfsschade en/of andere vormen van gevolgschade of indirecte schade van opdrachtgever of derden, is beperkt tot het bedrag van de door opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie voor het product of dienst van Owell, tenzij opdrachtgever kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld van Owell.
Het in het voorgaande lid bepaalde geldt tevens voor schade veroorzaakt door derden die door Owell zijn ingeschakeld.
Owell is nimmer aansprakelijk voor een gebrek in een afgeleverd product, dat het gevolg is van enig gebrek in een door een derde aan Owell afgeleverd product, danwel door een derde rechtstreeks aan de klant afgeleverd product.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor door hem veroorzaakte schade aan zaken en eigendommen van Owell en derden.
Indien Opdrachtgever op basis van de producten en/of diensten van Owell bepaalde beslissingen neemt, kan Owell nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor de resultaten of de gevolgen daarvan.